top of page

OVER PINKSTEREN ...

 

Pastores geven hun visie op de hedendaagse betekenis van Pinksteren

en het thema van Feest van de Geest 2022: in Vuur en Vlam

Hans Lippe

Hans Lippe

Oudkatholieke Kerk, Oudewater

Pinksteren, de dag van de geboorte van de kerk.

In Israël wordt op de vijftigste dag na Pesach het Wekenfeest gevierd, een oogstfeest.

Pinksteren is de dag der eerstelingen van de oogst.

Voor de Christenen wordt het op die bewuste Pinksterdag de oogst van de eerstelingen van de kerk. Jezus belooft nog voor hij ten hemel zal varen zijn leerlingen de heilige Geest, die de Vader in zijn naam zal zenden.

En die heilige Geest zal u alles leren en u alles te binnen brengen, wat ik u gezegd heb.

De leerlingen krijgen hier een opdracht om Gods woord te verkondigen over heel de wereld en ze worden daarbij gevoed door de heilige Geest.

Pinksteren, de geboorte van de kerk.

Maar wat is dat ‘kerk zijn’ nu precies. Is dat een instituut, dat dwingend mensen zaken kan opleggen? Dat precies weet wat God wel en niet bedoeld heeft?

Dat daarom een Godsbeeld kan verspreiden van de op de troon zittende God, die alle touwtjes in handen heeft?

En sterker nog, waar de kerk het recht heeft om aan de touwtjes te trekken?

Of dat een Godsbeeld wordt verkondigd van de liefderijke troostende God waarmee je iemand de mogelijkheid ontneemt om door het lijden heen te gaan. Immers, die weg wordt dan afgesloten.

In beide gevallen wordt een vaststaand Godsbeeld aangeboden.

Daardoor wordt het spanningsveld tussen het Goddelijke en het wereldlijke eenzijdig door de mens verbroken. Maar we weten dat we God nooit ten volle zullen kunnen doorgronden. We zullen dus zoekende blijven, ons hele leven lang.

Voor mij is het beeld van de ideale kerk het beeld uit het evangelie: “als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot Hem komen en bij Hem woning nemen.”

De discipelen, die bijeen waren op Pinksteren, hebben Jezus lief. En ze gingen naar buiten waar feest werd gevierd door iedereen die in Jeruzalem aanwezig was.

Te midden van die drukte verschijnen de apostelen. Wat ze net was overkomen in het huis waarin zij zich allen bevonden, dwong hen wel naar buiten om het blijde nieuws te brengen.

Ze waren in “Vuur en vlam” geraakt door de heilige Geest. De apostelen getuigden van de grote daden Gods en een ieder verstond het in zijn eigen taal.

Het evangelie is universeel, is er voor ieder die het horen wil.

Dan verstaat men elkaar op een manier, die het taalverschil overbrugt.

Dan is men één, zoals Jezus het heeft bedoeld in het hoge priesterlijke gebed : “dat zij allen één zullen zijn, gelijk Gij, Vader, in mij en Ik in U, dat ook zij in ons mogen zijn, opdat de wereld gelooft, dat gij mij gezonden hebt.”

Met Pinksteren worden allen één die het evangelie willen horen. Eén in de liefde van God voor ons mensen. Ze verstaan elkaar, een enkel teken is voldoende om elkaar te vinden in het evangelie.

Dan vinden conservatieven, liberalen, anders geaarden, brave mensen, onrustige mensen, buitenlanders, Taizé fans, rozenkransbidders, activisten, protestanten en katholieken en zo kan ik wel verder gaan, elkaar in het evangelie. Dat is het beeld van de ideale kerk.

Op Pinksteren vieren we het feest van de uitstorting van de heilige Geest over ons mensen.

De heilige Geest, die ons richting wijst als het gaat om het verkondigen van Gods boodschap, opdat we allen één zullen zijn in Christus Jezus.

De heilige Geest, die ons ook de moed geeft om uit te komen voor ons geloof in het heil van het evangelie.

Het is de start van de kerk, het beginsignaal voor het verkondigen van het evangelie.

Het beginsignaal voor het vormen van een kerk rondom het evangelie.

Een gemeenschap die op elkaar kan bouwen, die elkaar blindelings kan vertrouwen.

Een gemeenschap, die de moed heeft om, hoe hard het ook stormt in onze wereld, door haar daden de wereld te laten zien dat het gestalte geeft aan het evangelie, de wereld brengt in de richting van het hemelse Jeruzalem.

Een gemeenschap die in “Vuur en vlam” staat door de Heilige Geest.

Laat ons bidden om de gave van Gods Geest, opdat wij allen één zullen zijn in Christus Jezus.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, amen.

bottom of page